Klubový ceník 2018

Každý zájemce o členství v našem klubu musí uhradit vstupní poplatek a členský příspěvek. Zatímco vstupní členský poplatek se hradí jednorázově při vstupu do klubu, členský příspěvek hradí členové klubu každý měsíc (vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, za který se členský příspěvek hradí). Výše vstupního poplatku a členského příspěvku se odvíjí od typu členství (přehled jednotlivých typů členství naleznete níže).Veškeré platby klubu se hradí bezhotovostním převodem na transparentní účet klubu vedený u Fio banky, a.s., takže si každý může jednoduchým způsobem ověřit, jakým způsobem je nakládáno s finančními prostředky (k nahlédnutí zde).

Číslo bankovního účtu: 2800558650/2010
Variabilní symbol = členské číslo (naleznete zde)

Vstupní poplatek a roční příspěvek

Vstupní poplatek Členský příspěvek
Dospělí 1.600 Kč 800 Kč/měsíčně
Studenti 1.600 Kč 800 Kč/měsíčně
Junioři 200 Kč 0 Kč/měsíčně

Typy členství

Dospělí
Tato forma členství je určena pro osoby ve věku od 26 do 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Senioři
Tato forma členství je určena pro osoby starší 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Člen s osobním členstvím kategorie dospělí se v roce následujícím po dosažení příslušné věkové hranice automaticky zařazuje do kategorie senioři. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Studenti
Studentské členství mohou využívat osoby ve věku od 18 do 26 let, a to pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední či vysoké školy v nepřerušené návaznosti. Tato skutečnost musí být sportovnímu klubu doložena předložením dokladu o studiu. Po dosažení věku 26 let nebo při ukončení studia před dosažením 26 let věku, má držitel studentského členství právo požádat výkonný výbor o transformaci svého členství na členství kategorie dospělí. V takovém případě není povinen hradit vstupní poplatek a stává se automaticky držitelem řádného členství. Požádat o transformaci členství lze nejpozději v roce, v němž nastala skutečnost, s níž je spojen zánik oprávnění využívat tuto formu členství. Nedojde-li k využití práva přechodu v uvedené lhůtě, toto právo zaniká.

Junioři
Toto roční členství mohou na omezenou dobu jednoho roku (s možností opakování) získat děti do 18 let věku. S tímto členstvím není spojen volební hlas a právo být volen do volených orgánů sportovního klubu. Po dosažení věku 18 let, se toto členství automaticky transformuje do studentského členství nebo členství kategorie dospělí.